Spring naar content

De Ombudscommissie

Wie is de Ombudscommissie Hoeksche Waard?

De Ombudscommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die geen binding hebben met de aangesloten instanties. Naast de voorzitter hebben bij een hoorzitting in beginsel twee commissieleden zitting in de Ombudscommissie. De commissie wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris.

De OHW bestaat uit de volgende leden:

 • De heer Mr. B. Huizenaar (voorzitter)
 • De heer K.A. de Vlaam (secretaris)
 • Mevrouw A. Twilt (plaatsvervangend commissielid)

Ambtelijk secretaris/contactpersoon Ombudscommissie: Mevrouw E. Heun.

Onze werkwijze

 • U kunt een klacht indienen bij de Ombudscommissie over het gedrag van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van een gemeente.
 • Voordat u de Ombudscommissie om een oordeel vraagt, moet u eerst uw klacht indienen bij de gemeente. Volgens de wet moet de gemeente namelijk eerst de kans krijgen om uw klacht zelf op te lossen. Dit gebeurt dan via een zogenoemde interne klachtenprocedure. Er is echter een uitzondering op deze regel. Als u niet in staat bent de klacht eerst aan de betrokken gemeente voor te leggen dan kunt u de redenen hiervoor schriftelijk indienen bij de Ombudscommissie. Zij beslist op basis hiervan of uw klacht direct in behandeling wordt genomen. Rechtstreeks indienen bij de Ombudscommissie kan ook wanneer uw klacht gaat over de wijze van klachtbehandeling door de gemeente.
 • Wanneer u vindt dat de gemeente uw klacht niet goed heeft behandeld of als u het niet eens bent met de conclusies van de gemeente, dient u de klacht in via het formulier op deze site of stuurt u een brief per post of e-mail. Naar aanleiding van uw ingediende klacht neemt de Ombudscommissie telefonisch contact met u op.
 • Aan de hand van uw klacht besluit de Ombudscommissie wel of geen onderzoek in te stellen. Er wordt naar gestreefd dat u binnen vier weken hierover een brief ontvangt.
 • Wanneer de commissie een onderzoek instelt, organiseert zij meestal ook een besloten hoorzitting. Daarin wordt u en de gemeente in de gelegenheid gesteld de standpunten mondeling toe te lichten. Tijdens de hoorzitting stelt de Ombudscommissie vragen aan beide partijen en zorgt ervoor dat beide standpunten voldoende aan bod komen. Van deze hoorzitting maakt de Ombudscommissie een verslag. Het ontwerprapport, met de bevindingen en het verslag van de hoorzitting, wordt verstuurd naar de klager, beklaagde en de gemeente. Partijen krijgen twee weken de tijd om te reageren op het ontwerprapport.
 • Op basis van de stukken, de hoorzitting en de reacties van partijen komt de Ombudscommissie tot een oordeel. Dit oordeel staat in het rapport dat naar u en de gemeente wordt gestuurd. Eventuele aanbevelingen aan de gemeente staan ook in dit rapport. Met het versturen van dit rapport sluit de Ombudscommissie haar onderzoek af. Het rapport wordt anoniem op de website van de Ombudscommissie geplaatst.
 • De gemeente bepaalt zelf hoe zij met het rapport omgaat en hoe zij u hiervan op de hoogte brengt. Wanneer aanbevelingen zijn gedaan aan de gemeente, dan moet zij binnen een redelijke termijn aangeven wat met die aanbevelingen gaat gebeuren.
 • De Ombudscommissie werkt gedurende het hele proces transparant richting alle partijen. U en de gemeente worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dit betekent dat de Ombudscommissie een kopie van de stukken die één van de partijen indient naar de andere partij stuurt.

Aangesloten gemeente en gemeenschappelijke regeling

Wanneer u een klacht heeft over één van deze instanties moet u eerst contact opnemen met de klachtencoördinator van die gemeente of GR. Hieronder vindt u de contactgegevens van de gemeente en GR die aangesloten zijn bij de Ombudscommissie. Wanneer u de naam van de gemeente of GR aanklikt, gaat u naar de website van die organisatie.

Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA OUD-BEIJERLAND

SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH KLAASWAAL

Kunt u geen informatie vinden over klachtenbehandeling? Neem dan telefonisch contact op en vraag naar de klachtencoördinator.